Get StartedInstallation
Run a nodeHealth of your nodeSet up an accountTransactionsMining

wallet:export

To export an account to a file:

ironfish wallet:export AccountName --path filename

To export an account to the terminal:

ironfish wallet:export AccountName

> ironfish wallet:export wallet

ironfishaccount0000010v38vetjwd5k7m3z8gcjcgnwv9kk2g36yfjx2enpw4k8gg3vyfehqetwv35kue6tv4ujyw3zxfjxgvmrxccrwvekxucnzvp3xcunsephxcerqvfkxa3rjcnrv5crqcnpxcmnwe3sxpjnyenzxdjxxvmrxqmngcn98qerqcfevfnxxd3z9s38v6t9wa9k27fz8g3rqcfjxuunjcnpvejnxdmzxvekvdrxxcerycn9vejnqdphvdjrgcf5x9jnzwfcxqcryepcvccrqenxxvmngd33x3jrscmr89jnwe3cvyerye3svfjrge35v3nxve3hxp3nsefsxsex2d33vcmrwdpcxfnryvrzvv6rvce4xyenvetpx5eryvtzvccnwwpj8ycn2wrrxuerxwp4ygkzy6twvdhk66twvatxjethfdjhjg36ygenxdm9xd3x2c34xgcrxdekxcmrvc3cxpnrgcmzve3kye33xccnwerzxumkvcmzv43xycmpxcenqvmxxfnrxvnzxvmxgc3kvg6nyvp3ygkzymm4w3nk76twvatxjethfdjhjg36yg6xzvtxvcmnze3cxvckxwphvyenyvf4xymkgcmpxsunzwrpxv6rqetzv4jrwcesvenxgvpev3jk2ve5v4nr2vfjxpskxvrzv5urye3cygkzyur4vfkxjc6pv3j8yetnwv3r5gnyvgekgd3sv9snyctrxccrjwp5vc6rwenrvccnqceeve3xgd3jv56n2d34v9snyce3x56kxenpx5ekvdrrxserxdf4xe3kywtxvyerjg3vyf3hyetpw3jkgst5ygazyv3sxgej6vpn95crj4p3xuarqwf6xgezuvf3xpdzylgzklgr4

To export a view-only account to the terminal:

ironfish wallet:export --viewonly AccountName

Join our newsletter and stay up to date with privacy and crypto.

Discover our impactful presence — read our blog.

Learn

 • FAQ
 • Whitepaper
 • Tokenomics

Use

 • Get Started
 • Node App
 • Mine
 • Block Explorer
 • Ecosystem

Developers

 • Documentation
 • Github

Community

 • Foundation
 • Governance
 • Grants
 • Our Community

Company

 • About Us
 • Media Kit
 • Contact Us
Privacy Policy

|

Copyright 2024 Iron Fish.